Algemene Voorwaarden (Oktober 2022)

Sandra Koppelaar Fotografie
Heshuijzenstraat 17
4315 AZ Dreischor
Tel: 00 31 6 30 86 89 73
Email: info@sandrakoppelaarfotografie.nl

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
  • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
  • Fotograaf: Sandra Koppelaar Fotografie, KvK 84132302, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden opdrachtnemer.
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
  • Schriftelijk: elektronisch communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vast staat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten allen tijden bij de opdrachtgever.
  • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteursrecht 1912

Artikel 2: Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn door fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk voor aanvang van een opdracht zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanvaarding van opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien er nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie word toegepast (Lightroom) op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door de fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen (Lightroom/ Photoshop), waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten (Photoshop) is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoeringen de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 5: Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van opdrachtgever.
Indien geen levertijd is overeengekomen, word die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.
Digitale fotobestanden kunnen indien overeengekomen, tevens op andere wijze worden geleverd, bijvoorbeeld op een USB-stick.
Levering geschiedt op tijdstip zoals overeengekomen in opdracht met bijbehorende betalingsvoorwaarden.
Voor bruiloftsfotografie zijn de betalingscondities 50% bij opdrachtverstrekking en 50% binnen 14 dagen na huwelijksdatum.

Artikel 6: Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichtte werkzaamheden, gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uur prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen, tenzij anders overeengekomen in opdrachtbevestiging.
Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
De opdrachtgever heeft geen recht op publicatie als de factuur niet is betaald.

Artikel 8: Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten te ontbinden eventuele meerkosten in rekening te brengen.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum over een te komen.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziektes, extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum worden overeengekomen.
Betalingsverplichtingen gelden tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigd werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan over het openstaande factuurbedragen wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 9: Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden en/of factuur schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10: Auteursrecht

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen openbaar te maken, tenzij in opdracht overeen is gekomen dat fotobestanden voor eigen organisatie mogen worden gebruikt.
Toestemming voor gebruik door opdrachtgever word uitdrukkelijk in offerte en/of opdrachtbevestiging aangegeven.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals gemeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, word beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentie vergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Indien fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen deze bepaling is geregeld.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat fotograaf is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door opdrachtgever, tenzij er sprake is vak opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade word uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de fotograaf toegerekend kunnen worden. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming beperkingen schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen volgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien er voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 12: Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart de fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de fotograaf toerekenbaar is. Indien fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de fotograaf zowel buiten als in de rechte bij te staan onverwijld al hetgeen doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever gebreke blijven het nemen van adequate maatregelen, dan is fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van fotograaf en daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 13: Wijzigingen van Algemene Voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.
Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk het buitenland uitvoering wordt gegeven indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannener geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Artikel 16: Verjaring

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en de door fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.